CARTA DELL’AMICIZIA

Immagine1

Premesso che

– l’Associazione “Il Timone” è nata nel 2007 in Italia, a Sansepolcro, e nel 2015 è stata riconosciuta come associazione di volontariato dalla Provincia di Arezzo e per tanto inserita nell’albo della Regione Toscana delle associazioni di volontariato;
– la Fondazione “Shprese” è nata nel 2001 in Albania, è riconosciuta dal Governo Albanese e può svolgere la propria attività su tutto il territorio albanese, avendo sede in Uznove;
– entrambe le associazioni perseguono come fine principale quello della solidarietà sociale, umana, civile, culturale;
– entrambe le associazioni svolgono attività rivolte principalmente ai bambini, ai ragazzi e ai giovani organizzando sostegni educativi, corsi di formazione, momenti di riflessione e costruzione della cultura del dialogo, del rispetto reciproco e della valorizzazione delle diversità come ricchezza e dei singoli talenti.

Dichiarano

Art. 1
Con la presente Carta, le Parti intendono costruire rapporti di amicizia e collaborazione per la presentazione e l’attuazione di idee e di progetti che abbiano come obiettivo quello di perseguire i fini dei due contraenti e disciplinare gli impegni reciproci.

Art. 2
I contraenti si impegnano ad informarsi vicendevolmente nel caso ci siano possibilità di coinvolgere le Parti in progetti di reciproca utilità.
I predetti soggetti sono tenuti alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e relativamente alle stesse, devono monitorare e documentare le azioni svolte.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione dei progetti.
I soggetti attuatori si impegnano a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione degli interventi che si porranno in essere.

Art. 3
Il coordinamento e la gestione, anche economica, dei progetti saranno decisi di volta in volta in base al tipo di intervento ed al luogo dove questo avrà la sua realizzazione finale o preminente.

Art. 4
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione dal soggetto che le ha fornite. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 5
La presente carta entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e dei progetti comuni, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata a carico di ciascuno dei beneficiari e dei partecipanti ai progetti. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori tali da rendere applicabile il presente atto.

Art. 6
Modifiche al presente accordo devono essere fatte solo attraverso documenti scritti e controfirmati da entrambi i legali rappresentanti dei due contraenti.

Art. 7
Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno risolte attraverso arbitrato secondo quanto disposto dalle leggi in vigore nei due Stati di appartenenza dei due contraenti.

Sansepolcro, 17 Novembre 2015

Immagine

Duke pasur parasysh që
Shoqata “Il Timone” u lind në vitin 2007 në Itali, në Sansepolcro, dhe në vitin 2015 njihet si shoqatë vullnetare e krahinës së Arezzo-s, dhe për këtë arsye është futur në albon e shoqatave vullnetare te Rajonit të Toskanës;
Fondacioni “Shpresë” lindi në vitin 2001 në Shqipëri, është i njohur nga Qeveria Shqiptare dhe mund të kryejë aktivitetin e tij në të gjithë Shqipërinë, duke pasur qendrën në Uznovë;
Të dyja shoqatat kane si qëllim kryesor atë të solidaritetit shoqëror, njerëzore, civile, kulturorë;
Të dy shoqatat kryejnë aktivitete që u drejtohen kryesisht fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve duke organizuar mbështetje arsimore, kurse trajnimi, momente riflektimi dhe ndërtimin e një kulture të dialogut, respekti reciprok, promovimin e diversitetit si pasuri dhe talent individual.

Deklarojnë

Art.1
Me këtë Kartë, Palët synojnë të ndërtojnë marrëdhënie miqësie dhe bashkëpunimi për prezantimin dhe zbatimin e ideve dhe projekteve që kanë për qëllim arritjen e qëllimeve të të dy palëve dhe rregullimin e angazhimeve të reciproke.

Art. 2
Palët marrin përsipër të informojnë njëri-tjetrin në qoftë se ka mundësi për ti përfshirë ato në projekte me interes të ndërsjellë.
Subjektet e lartpërmendura janë të detyruara të përpunojne dhe pasqyrojne të gjitha kostot që lidhen me aktivitetet e financuara në përputhje me rregulloren dhe respektimin e saj, duhet të monitorojnë dhe të dokumentojnë veprimet e ndërmarra.
Palet duhet gjithashtu të marrin pjesë në të gjitha fazat e juridiksionit të tyre të përcaktuara për zbatimin e projekteve.
Subjektet aktuatore duhet te angazhohen të sigurojne nje bashkepunim sa me te gjerë të mundshëm për zbatimin e projekteve të mundshme në të ardhmen.

Art. 3
Koordinimi dhe menaxhimi, duke përfshirë projektet ekonomike, do të vendoset here pas here në përputhje me llojin e punës dhe vendin ku do të ketë realizimin e saj përfundimtar ose paraprak.

Art. 4
I gjithë dokumentacioni dhe informacionet me karakter teknik dhe metodologjik, të ofruara nga njëra prej paleve, duhet të konsiderohen nga pala tjeter ne mënyre konfidenciale. Ato nuk mund të përdoren për qëllime te tjera nga ato për të cilat është dhënë autorizimi paraprak nga subjekti i cili ka siguruar informacionin. Secila nga palët do të kujdeset që të aplikoje masat e duhura për të ruajtur diskrecionin e informacioneve dhe dokumenteve të marra.

Art. 5
Kjo kartë hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të saj dhe është e pavlefshme në datën e shlyerjes të të gjitha detyrimeve dhe projekteve të përbashkëta,në vijim të verifikimit administrativ që ka zhvilluar secila prej paleve përfituesve që kane marrë pjese në projektet. Do të vazhdojë të jetë e vlefshme dhe do të jetë në fuqi për aq kohë sa ekzistojnë pendenca te tilla mes paleve që e bëjnë të zbatueshme aktin e pranishëm.

Art. 6
Ndryshimet në këtë Marrëveshje duhet të bëhen vetëm me anë të dokumenteve të shkruara dhe të bashkënënshkruara nga përfaqësuesit ligjorë të të dy palëve.

Art. 7
Çdo mosmarrëveshje në lidhje me zbatimin e këtij akti ndërmjet palëve që e nenshkruajnë, në qoftë se nuk zgjidhen miqësisht, do të zgjidhen përmes arbitrazhit në përputhje me ligjet në fuqi të të dy shteteve të përkatësisë të të dy palëve.

Sansepolcro, 17 Nëntor 2015

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *